Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “КНБ Трейдинг“ ЕООД, с ЕИК: 130481302, с адрес на регистрация гр. София, ул. Деде Агач бл.11а, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия https://knbtrading.com/, наричана по-долу “КНБ Трейдинг“ ЕООД.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: “КНБ Трейдинг“ ЕООД"

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Деде Агач бл.11а

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Деде Агач бл.11а

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Деде Агач бл.11а, ел. поща: knb_trade@abv.bg, мобилен телефон : +359 888 452 963

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 130481302

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130481302

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. “КНБ Трейдинг“ e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://knbtrading.com/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата “КНБ Трейдинг“;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата “КНБ Трейдинг“
 електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ 

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ чрез интерфейса на страницата на “КНБ Трейдинг“, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата “КНБ Трейдинг“  в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://knbtrading.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата “КНБ Трейдинг“ възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата “КНБ Трейдинг“ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата “КНБ Трейдинг“.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “КНБ Трейдинг“

Чл. 7. (1) За да използва “КНБ Трейдинг“ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“, съобразно посочената в него процедура.

(3) При попълване на данните си за регистрация чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата “КНБ Трейдинг“ по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата “КНБ Трейдинг“ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата “КНБ Трейдинг“

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата “КНБ Трейдинг“ чрез идентифициране с име и парола или по един от възможните начини (Facebook или Google);

3. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес за доставка; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт.

6. Избор на ден и времеви диапазон за извършване на доставката;

7. Избор на способ и момент за плащане на цената;

8. Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) В случай че Ползвателят не се намира на посочения в заявката адрес във времевия слот, който е посочил, той следва да уведоми Доставчика за това по телефон или имейл най-късно до 2 часа преди посочения слот за доставка, като в противен случай Доставчикът, ако се наложи да върне стоките в склада, си запазва правото по своя преценка да извърши повторна доставка до адреса на Ползвателя във време, удобно за него предвид натовареността.

(5) Ползвателят дължи стойността на доставката и други свързани с това разходи, ако има такива, в следните случай:

1. Клиентът не се намира на посочения при извършване на заявката адрес в избрания от него слот за доставка, като не е информирал предварително за това Доставчика съгласно ал. 3 и се направи повторна доставка на адреса, посочен в заявката, след като поръчката е върната в склада на Доставчика;

2. Ако се извърши повторната доставка в конкретно посочен ден и час от страна на Ползвателя, извън натоварването и графика на Доставчика и неговата преценка за времето на доставка.

(6) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(7) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

(8) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

(9) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като последният е длъжен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им и да не нарушава по никакъв начин целостта на опаковката, до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в “КНБ Трейдинг“, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ са определени в профила на всяка стока в платформата “КНБ Трейдинг“.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата “КНБ Трейдинг“.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

(4) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата “КНБ Трейдинг“.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата “КНБ Трейдинг“ преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата “КНБ Трейдинг“ или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“  в Приложение № 1  към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2  към тези общи условия. За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ на адрес Приложение № 1 към тези общи условия, когато това се отнася до стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1  към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“, като стоките могат да бъдат доставени в един времеви слот, избран от Ползвателя.

(2) Ако Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той прилага един от методите си, публикувани в платформата “КНБ Трейдинг“ и съгласно чл. 22 по-долу, след получаване на изрично съгласие от потребителя.

Чл. 18. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години и е съгласен да предостави Лична карта при получаване на стоката за потвърждение.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът изпълнява поръчките в срокове и на цени в съответствие със своята политика за доставки, достъпна в платформата “КНБ Трейдинг“.

(2) Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(4) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1. Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително стойността на таксата за доставката и всички свързани с първоначалната поръчка други разходи, ако има такива;

2. Ако Ползвателят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

(5) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане и ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението ѝ, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не е длъжен да осигури сервиз за стоката.

Чл. 22. (1) Доставчикът прилага политиката си за замяна на стоки, публикувана в платформата “КНБ Трейдинг“.

(2) В случай че Ползвателят при извършване на поръчката е посочил, че е съгласен на замяна на липсващи продукти по преценка на Доставчика, в случай на липсващи продукти и наличие на заместващи такива в склада на Доставчика, той избира подходящи по вид, качество и цена заместващи продукти и ги включва в поръчката на потребителя.

(3) Ако Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и в случай че е избран метод на плащане наложен платеж, стойността на липсващите продукти ще бъде извадена от крайната цена на поръчката.

(4) Ако Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и в случай че поръчките са заплатени онлайн при заявяването им, Доставчикът предлага на Ползвателя една от следните две възможности: да му предостави промо код за отстъпка за стойността на липсващите продукти или да му възстанови съответната сума по посочена от него банкова сметка. При липса на изрично изявление от Ползвателя за избраната от него възможност и непосочване на банкова сметка, Доставчикът предоставя промо код, който Ползвателят да използва при следваща поръчка.

Чл. 23. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

(6) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата “КНБ Трейдинг“  има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://knbtrading.com/ > вход > забравена парола.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата https://knbtrading.com/ , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://knbtrading.com/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата “КНБ Трейдинг“. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата “КНБ Трейдинг“ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на “КНБ Трейдинг“ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата “КНБ Трейдинг“.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата “КНБ Трейдинг“ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата “КНБ Трейдинг“ и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 37. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2021 г.